Policy

Hässelby SK Friidrotts ställningstagande avseende mobbing, sexuella trakasserier, övergrepp och andra kränkningar

Övergrepp och trakasserier i alla dess former är oacceptabelt och oförenligt med klubbens värderingar. Precis som Riksidrottsförbundet (RF) skriver i sin policy anser vi att alla barn, ungdomar och vuxna har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö samt att bemötas med respekt. Vår målsättning är att förhindra att någon form av kränkningar sker.

Hässelby SK Friidrotts policys angående kränkningar, mobbing och övergrepp

Policyn är till för att skapa en trygg miljö och för att se till att övergrepp inte förekommer inom Hässelby SK Friidrott. Policyn omfattar alla föreningsmedlemmars och anställdas förväntade agerande vid förekomst av kränkande handlingar såsom mobbing, sexuella trakasserier, övergrepp eller andra kränkningar mot aktiva i klubben. Till grund står Riksidrottsförbundets policy mot sexuella trakasserier inom idrotten samt dess vägledning www.rf.se/tryggidrott.

En medlem som känner sig utsatt eller upplever att han eller hon blivit kränkt skall alltid känna att det finns någon att vända sig till i klubben. Tillsammans skall alla medlemmar verka för att skapa en öppen och trygg miljö där kränkningar inte förekommer. Målet är att alla medlemmar känner förtroende för styrelse, anställda och ledare och berättar om eventuella trakasserier, kränkningar eller andra problem. Styrelse, ledare, föräldrar och anställda i Hässelby SK har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma eventuella förekomster av mobbing och kränkningar samt att säkra att åtgärder vidtas. Det gäller även för alla i klubben att vara observanta på signaler om att något kan vara fel. Att en tränare isolerar sig och sin grupp av aktiva alltmer från övrig verksamhet i klubben kan vara en sådan signal.

Vad gör vi för att motverka att det händer

 • Barn och ungdomsgrupper skall i möjligaste mån ledas av fler än en tränare/ledare. Detta eftersom det delade ledarskapet stärker skyddet mot våra barn och ungdomar genom större insyn i gruppens verksamhet.
 • Vår målsättning är att alla barn och ungdomsledare i Hässelby SK Friidrott skall introduceras och utbildas när det gäller klubbens värdegrund och policys. Utöver det finns möjlighet att gå de barn och ungdomsledarutbildningar som erbjuds av Svenska Friidrottsförbundet.
 • Tränarmöten där alla träningsgruppers aktiviteter samt klubbens löpande verksamhet gås igenom och diskuteras ökar också insynen i träningsgrupperna och skapar en öppenhet som leder till en tryggare miljö.

Vad gör vi när/om det händer

 • Alla anmälda händelser tas på allvar och undersöks direkt.
 • Hässelby SK Friidrottsstyrelse utser en arbetsgrupp med representanter från klubben som leder arbetet med att undersöka det som inträffat. Att skydda och ge stöd åt den utsatta är arbetsgruppens primära uppgift. Om behov finns kommer vi även att vända oss till någon av våra stödorganisationer, främst Riksidrottsförbundet med begäran om hjälp.
 • Den utsattes berättelse tas på allvar och båda sidor hörs. Arbetsgruppen skall, i den mån det är möjligt, inhämta relevant information i form av exempelvis dokumenterade samtal eller annan bevisning.
 • Arbetsgruppen gör, tillsammans med styrelsen, en bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas under den tid undersökningen pågår.
 • Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär görs en polisanmälan.

Åtgärder gentemot den misstänkta förövaren

 • Timeout för den misstänkta förövaren under pågående undersökning.
 • Utfärdande av en reprimand.
 • Suspendering från hela eller delar av verksamheten.
 • Uteslutning ur klubben.

Rese- och tävlingspolicy

För att värna om allas trivsel och välmående samt kunna få ut det önskade resultatet av sitt tävlande eller träningsläger tillsammans i klubben så krävs att alla tar sitt ansvar.

När man är ute på tävlingar, träningsläger eller annat uppdrag skall man vara medveten om att förutom sig själv så representerar man klubben.

Regler

 • Man måste följa klubbens policy angående kränkningar, mobbning och övergrepp.
 • Inga alkoholdrycker skall förekomma i samband med klubbens barn och ungdomsverksamhet vilket inkluderar tävlingar, träningsläger eller resor till och från dessa.
 • Ingen alkohol får förtäras av någon under 18 år, ej heller tobak eller andra droger.
 • Ledare/tränare och aktiva får aldrig uppträda berusade under klubbens sportsliga aktiviteter, barn och ungdomsverksamheter samt i samband med tävlingar eller under träningsläger.
 • Intag av alkoholhaltiga drycker får, med måtta och under ordnade förhållande, förekomma t.ex. i samband med måltid efter att dagens aktiviteter är slut. Detta förutsätter att man är myndig.
 • Alla har eget ansvar att förbereda sig inför träningar och tävlingsdagar i form av en bra nattsömn m.m.

Om policyns regler bryts har närvarande ledare/tränare rätt att

 • Bryta träningen.
 • Skicka hem personen på egen bekostnad, vid: intag av alkohol eller andra droger  av minderårig, uppenbart  berusat uppträdande eller om man har utsatt sig själv eller annan för fara.
 • Besluta att berörd person inte får följa med på nästkommande större tävling/träningsläger.

Dessutom skall tränare/ledare eller representant för klubben ha ett enskilt samtal med berörd för att ha en dialog kring hur detta kan undvikas i framtiden och eventuella konsekvenser.

Tränare/ledare har rätt att innan tävling eller träningsläger komma överens om regler utöver regler i rese- och tävlingspolicyn. Särskilda regler kan tas fram tillsammans med de aktiva innan tävling/träningsresa genomförs.

Kontakt

Kontaktpersoner i klubben

Ordförande Bengt Olsson, 0705 51 90 48
Kansliansvarig Tommie Nordh 08-739 97 06

Länkar och telefonnummer till externa kontakter
Riksidrottsförbundet, www.rf.se, 08-699 60 00

BRIS, Barnens rätt i samhället, www.bris.se,
Barnens hjälptelefon, 116 111
Föräldratelefon, 077-150 50 50
Stödlinjen för anställda och ideella tränare och ledare 0774 400 42

Rädda barnen, www.raddabarnen.se, 08-698 90 00
Föräldratelefon, 020-786 786

Polisen, www.polisen.se, 114 14

 

Kansliet informerar

Till Kostnadsräkningen

Klubbens Antidopingarbete

Utbildningsplattformen
Sport conference 

Senaste bildspelet

Fightern

Våra arrangemang

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se